Aatkezelési szabályzat

City Holiday Kft.

Adatkezelési Szabályzat

 

I. Az adatkezelő jogi személy neve, működéshez szükséges adatai és elérhetőségei:

City Holiday Kft.

H - 8600 Siófok Fő utca 154.

E-mail:   ch@city-holiday.hu

Web:      https://www.city-holiday.hu

Tel.:       00 36 84 316306

Mobil:    00 36 30 9478229

Fax:        00 36 84/ 313 473

Cégjegyzéksz.:   14-09-309482

Adósz.:               14465835-2-14

MKEH eng.-sz:   U-000980


Továbbiakban City Holiday kft,amely az ügyfelek - a City Holiday utazási iroda utazói - személyes adatait kezeli.

 

City Holiday adatkezelési szabályzata kötelezően alkalmazza az  EURÓPAI PARLAMENT, ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679, 2016. április 27-én kelt rendeletét, mely természetes személyek, személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelmét és az ilyen adatok szabad áramlását, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezését (általános adatvédelmi rendelet) használatát határozza meg.


A 2016/679/EU rendelet, s azok meghatározásai kötelezően alkalmazandók, mely eredetiben: https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
weboldalon olvasható.


Az adatkezelésselkapcsolatban használt kifejezésekés fogalmaka rendelet szerint:

 

            Adatkezelő:az adatkezelési szabályzatban: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége; gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; GDPR:a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

 

Felügyeleti hatóság: NAIH -Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Személyes adatok különleges kategóriái:faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 

Ügyfél: a City Holiday Kft utazási, és egyéb termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon, vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a City Holiday Kft - vel utazási szerződést kötők (utazók).Az adatkezelés elvei:

A City HolidayKftminden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek személyes adatait mindenkor

Jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezelje,

Azokat csak tevékenységi céljainak, illetve az utazókkal megkötött utazási szerződés    szolgáltatásainak teljesítése érdekében és céljából gyűjtse, kezelje;

Az adatok nyilvántartása naprakész és helytálló legyen,

A személyes adatok tárolása és kezelése biztonságos legyen kizárva az illetéktelen, vagy    jogosulatlan hozzáférést, kezelést, a véletlen elvesztést, illetve megsemmisítést.

 

Személyes adatok védelme:

A City Holiday Kfteleget tesz a rá vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

A személyes adatokat naprakész állapotban tartja;

A személyes adatokat biztonságosan tárolja

A személyes adatokat maximális biztonsággal semmisíti meg

Nem gyűjt és tárol túlzott mennyiségű adatot;

 személyes adatokat megvédi elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, és

            azok nyilvánosságra kerüléstől.

             személyes adatok megvédéséhez megfelelő technikai intézkedéseket alkalmaz

 

A City Holiday Kft megteszi a megfelelő technikai, és szervezeti intézkedéseket az utazó személyes adatainak megóvása érdekében, a véletlen, vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel, és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben –

különösen például, amikor az része az adatok hálózati továbbításának –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.

 

Az adatokhoz a City Holiday Kftegyebek mellett különböző jellel ellátott hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személy férjen hozzá, akinek munkájából fakadóan ismerni kell az adatokat, vagy azzal kapcsolatos kötelezettséget teljesít.


 

A City Holiday Kft külön figyelmet fordít a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására.

Az ilyen jellegű adatok az utazó számítógépéről a City Holiday Kft foglalásokat kezelő szerverére kódolt csatornákon keresztül, az ODBC/MYSQL szoftver/technológia segítségével jutnak el.

 

II. A City Holiday Kft az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől

A City Holiday Kft a utazással vagy egyéb szolgáltatásával kapcsolatos megkeresés, bejelentkezés, érdeklődés, hírlevélre való feliratkozás, utazási szerződés, egyedi ajánlatkéréssel kapcsolatban az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől:

 


1.) érdeklődés:

 

(a) név:

- Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám):                                   

 

- Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

   szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya:

úti cél, időszak, szállás kategória;

résztvevő utasok száma

gyerekek száma, életkora     

-  Az ügyfél érdeklődésének pontosítása egyéb adatok a  

   személyre szabott ajánlathoz az ügyfél saját közlése  

   alapján

                                                                      


2.) Hírlevélre való feliratkozás

 

(a) név:

- Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül 

  szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám):                                   

 

- Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül   

  szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya:

 

- Hírlevél, (EDM)Elektronikus Direkt Marketing

   email kampányok

- egyéb tárgyi adatok pontosítása az ajánlathoz az ügyfél      

   saját közlése alapján

 

Az adatkezelés jogalapja Az 1.) és 2.) esetekben, az érdeklődő, illetve a hírlevélre feliratkozó hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő, a hírlevélre feliratkozó által megjelölt időtartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.


 

3.) Katalógus kérése:
 

(a) név:

- Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül

  szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám):                                   

 

- Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül 

  szükséges adatok

 


Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő által megjelölt, határozott időtartamra, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megtételétől számított 5 évig tart.

 

4.) Utazási szerződéskötés
 

(a) név, születési dátum; úti okmány száma, kiállító, kiállítás időpontja, érvényessége

- Az utazó ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) lakcím, e-mail cím, telefonszám                        

 

- Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül  

   szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya: (pl: időszak, úti

cél, szállás besorolás, ellátás,

utasok száma; gyerekek száma és

születési ideje, étkezési igények,

releváns egészségügyi adatok)

- A szerződés tartalmának meghatározása.

 

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított

elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.

 


5.) Egyedi ajánlatkérés
 

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(a) név

- Az utazó ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) lakcím, e-mail cím, telefonszám                        

 

- Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül  

   szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya: (pl: úti cél, időszak, szállás besorolás, ellátás,

utasok száma; gyerekek száma és

születési ideje, étkezési igények,

releváns egészségügyi adatok)

- A ügyfél  érdeklődésének  megfelelően szerződés  

  tartalmának meghatározása, egyéb tárgyi adatok  

  pontosítása az ajánlathoz az ügyfél saját közlése alapján

 

Az adatkezelés jogalapja a beküldő hozzájárulása. Az adatkezelés az beküldő által megjelölt időtartamra, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

6. ) Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés

(a) név; születési dátum, úti okmány száma, kiállító, kiállítás időpontja, érvényessége

- Az   ügyfél     beazonosításához    elengedhetetlenül

  szükséges adat

(b) lakcím; e-mail cím; telefonszám;

- Az  ügyfél  későbbi  eléréséhez elengedhetetlenül

  szükséges adatok

(c) a szerződés tárgya (pl: úti cél, időszak, szállás besorolás, ellátás, utasok száma; gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

- A szerződés tárgyának meghatározása.

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása, az utazási szolgáltatás minőségfejlesztése és a személyre szabott ügyfélkiszolgálás célzott megvalósítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított általános (jelenleg 5 év), illetve a Számviteli törvényben meghatározott elévülési idő

(jelenleg 8 év), amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja. A City Holiday Kft a törzsutazónak a City Holiday Kft által meghatározott, üzlet politikailag indokolt időpontokban különböző kedvezményeket nyújthat. A kedvezményre való jogosultság megalapozottságának megállapítása érdekében a City Holiday Kft a törzsutazó által a szerződéskötéskor megadott adatait mindaddig tárolja, amíg a törzsutazó azok törlését nem kéri.

 

Vízumkérelmek intézése

Egyes országokba történő beutazáshoz vízum szükséges. Ezen vízumok igénylésének egy részét a

City Holiday Kft utasainak előzetes meghatalmazás alapján tudja intézni. A vízumkiállító hatóság

által kért adatokat a City Holiday Kft továbbítja a kiállító hatóságnak, illetve partnernek.

 

Ezen adatokat a City Holiday Kft az utazó hazaérkezését illetve az utazási szerződéstől való elállását követőn 30 napon belül megsemmisíti.

 

Személyes adatok továbbítása az EGT (Európai Gazdasági Térség tagállamai)  területén belül

A City Holidayaz az ügyfelei személyes adatait az alábbi EGT belüli harmadik személyekkel jogosult megosztani:

 1. a City Holiday Kft cégcsoportján belül, beleértve a City Holiday Kft anya- és leányvállalatait;
 2. a City Holiday Kft, vagy az ügyfelei részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel

(pl.: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással).

 1. az utazási szerződés teljesítésében résztvevő közreműködőkkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
 2. felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

 

Nemzetközi adattovábbítás harmadik (nem EGT) országokba

Szükség lehet arra, hogy az utazó személyes adatait a City Holiday Kftaz Európai Gazdasági Térségen kívüli területre továbbítsa annak érdekében, hogy az igényelt szolgáltatást nyújtani tudja, illetve az utazó személyes adataihoz hozzáférhetnek a City Holiday tagjai és adatkezelői, valamint szolgáltatói olyan országokból is, amelyek nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Európai Gazdasági Térség. Emiatt, ha szükséges, a City Holiday Kft a személyes adatok címzettjei tekintetében megtesz minden olyan intézkedést, amely a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott megfelelő szintű adatvédelem biztosításához szükséges, különösen az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek vagy az Európai Bizottság határozatának alkalmazásával, amely kimondja, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosít az az ország, ahol a továbbított adatok címzettje tartózkodik.

 

Ha a külföldre továbbított adatok vonatkozásában nem biztosítható az utazó személyes adatainak megfelelő szintű védelme, akkor az ilyen külföldre történő adattovábbításhoz a City Holiday az utazó külön hozzájárulását kéri. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adattovábbításnak ilyenkor bizonyos kockázatai lehetnek. Ilyen különösen az, hogy az adatok címzettjének országában jogosulatlan harmadik felek indokolatlanul hozzáférhetnek az említett adatokhoz, és lehet, hogy nem tudja gyakorolni az utazót megillető jogokat, és,  vagy azt a jogát, hogy tiltakozzon olyan cselekedetek ellen, amelyek sértik az utazó személyes adatait és személyiségi jogait.

 

A City Holiday Kftweboldalán megtalálható, hogy a City Holiday Kft mely harmadik országokba továbbítja az utazó személyes adatait, vagy honnan férhetnek azokhoz hozzá.

 

A City Holiday Kftjogosult az ügyfelek személyes adatait EGT kívüli országba továbbítani, amennyiben:

 • az utazóval megkötött utazási szerződés teljesítéséhez ez szükséges, és
 • a továbbításhoz az utazó írásban hozzájárult.

 

Minőségbiztosítási háttér információ

 

A City Holiday Kft az utazó utazás során tanúsított jogsértő, illetve szerződésszegő magatartásának tényét és körülményeit rögzíti és az adott esetre vonatkozó igényérvényesítési, illetve elévülési idő lejártáig megőrzi. A City Holiday Kft a szolgáltatásának szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban bejelentett, benyújtott megalapozott vagy megalapozatlan kifogás tényállását a benyújtó utazó szerződéskötéskor megadott adataival egyetemben a panasz kivizsgálásának lezárásáig, az igényérvényesítés jogerős befejezéséig, illetve az általános elévülési idő lejártáig tárolja. A City Holiday Kft jogos üzleti, és személyiségi jogi érdekeinek védelme érdekében a számvitelről szóló törvényben meghatározott 8 éves elévülési idő lejártáig megőrzi azon utazó adatait, aki a City Holiday Kft szolgáltatásával kapcsolatban igényérvényesítést helyez kilátásba, vagy kezdeményez, illetve a nyilvánosság számára nyitott, és hozzáférhető eszközön, és, vagy módon (mint facebook, sajtó, internet stb.) olyan tartalmú tájékoztatást tesz, vagy tetet közzé, amely negatív színben tünteti fel a City Holiday Kft-t, annak szolgáltatását, és amelynek valóságtartalmát az arra illetékes hatóság, bíróság nem állapította meg.

 


A City Holiday Kftjogos üzleti és személyiségi jogi érdekeinek védelme, illetve kármegelőzési kötelezettségének teljesítése érdekében megőrzi azon utazó adatait,

 • aki a City Holiday Kftszolgáltatásával kapcsolatban igényérvényesítést helyez kilátásba vagy      kezdeményez.
 • a nyilvánosság számára nyitott és hozzáférhető eszközön és/vagy módon (mint például        facebook, sajtó, internet stb.) olyan tartalmú tájékoztatást tesz vagy tetet közzé, amely negatív   színben tünteti fel a City Holiday Kft-t, annak szolgáltatását és amelynek valóságtartalmát az      arra illetékes hatóság, bíróság nem állapította meg,
 • az utazás során olyan magatartást tanúsít, vagy olyan fizikai/mentális hiányossággal        rendelkezik, amellyel veszélyezteti az utazási szerződés teljesítését, a többi utazó kényelmét,         biztonságát, nyugalmát, személyiségi jogait.

A megőrzés időtartama az általános elévülési időtartama (5 év), legfeljebb a számvitelről szóló törvényben előírt 8 év.

 

Tájékoztatás kérése

Az utazó az alábbi kapcsolati pontokon keresztül kérhet tájékoztatást a City Holiday által kezelt személyes adatairól:

E-mail cím: ch@city-holiday.hu

Tel.:               +36 84 510 062

+36 84 510 062

Postai cím:    8600 Siófok, Fő u. 154

 


Az ügyfél, az utazó jogai

 

Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Az ügyfél írásban kérheti, hogy a City Holiday tájékoztatást adjon arról, hogy személyes adatait az iroda kezeli-e.

A City Holidaya tájékoztatást nem tagadhatja meg.

Az ügyfél tájékozódás joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki. Az ügyfél tájékozódási joga nem vonatkozik:

 • az anonim adatokra;
 • a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

 

A City Holiday Kfta kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a City Holiday Kft3000 Ft/adat, vagy tájékoztatás díjat számol fel, amelyet az ügyfél a tájékoztatás átadása/megküldése előtt köteles megfizetni a City Holiday Kftszámlája alapján.

 

A helyesbítéshez való jog
 

Az ügyfél bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését.
A helyesbítési jog kizárólag az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra terjed ki. Nem terjed ki

 • az anonim adatokra,
 • a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

 

A City Holiday az ügyfél írásban benyújtott kérésének megfelelően javítja, kiegészíti vagy módosítja az ügyfél személyes adatát, és erről írásban tájékoztatja az ügyfelet. A City Holiday a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

A törléshez való jog

Az ügyfél kérheti személyes adatainak törlését.

A City Holiday indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben azokat a City Holiday kezeli és

 • az ügyfél a személyes adatainak törlését kéri, illetve
 • a  személyes  adatok  kezelése  nem  szükségesek  a  City Holiday által  meghatározott célokra,
 • az ügyfél visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását,
 • nincs jogalap az ügyfél személyes adatainak további kezelésére,
 • az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a City Holiday kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben,
 • a hatályos jogszabályok alapján a törlés kötelező.

 

A City Holiday az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

A City Holiday a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog
 

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az adatkezelés korlátozásának joga kizárólag az ügyfél személyes adataira vonatkozik.

 

A City Holiday korlátozhatja az ügyfél személyes adatainak kezelését mindaddig, amíg ellenőrzi az ügyfél személyes adatainak helyességét, valódiságát amennyiben az ügyfél vitatja az adott adat(ok) pontosságát.
 

A City Holiday korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.


A City Holiday az ügyfél kérésére korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben

 • a City Holidaynek a korlátozással érintett adatokra már nincs szüksége és
 • az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.


A City Holiday korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 • az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek a City Holiday jogos érdekei szempontjából szükségesek, illetve
 • az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy személyes adatainak City Holiday által történő kezelése jogszabályban meghatározott ok miatt elsőbbséget élvez az ügyfél tiltakozásával szemben.

 

A City Holiday Kft az ügyfél személyes adatainak korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.
 

A City Holiday Kft a korlátozásról nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

A személyes adatok kezelésének korlátozása esetén a City Holiday Kft

 • tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 • az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
 • kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 

A City Holiday az ügyfél személyes adatait közvetlen üzletszerzésre nem használhatja fel.

 

Adathordozhatósághoz való jog:
 

Az ügyfél jogosult arra, hogy az általa a City Holiday adatkezelésébe átadott személyes adatait írásban, kinyomtatott vagy más, olvasható formátumban megkapja. Az ügyfél jogosult, hogy ezen személyes adatait másik adatkezelőnek átadja vagy továbbítsa /továbbítassa. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

 

 

Panasz benyújtásához való jog:


Amennyiben az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogait megsértették, úgy az ügyfél vegye fel a kapcsolatot a City Holiday megnevezett kapcsolattartójával.


Az ügyfél a City Holiday adatkezelésével kapcsolatos panaszait közvetlenül bejelentheti:
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

1125 Budapest

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel.:            +36 1 391 1400

Fax:            +36 1 391 1410

E-mail:          ugyfelszolgalat@naih.hu;

Web:             www.naih.hu), illetve eljárást indíthat a lakóhelye szerint illetékes bírósánál.


  Adatkezelésért felelős személy a City Holiday utazási irodánál:

Név:               Takács Béla

Tel.:               +36-84/510 062

E-mail cím:     ch@city-holiday.hu

  Levelezési cím: 8600 Siófok, Fő u. 154